--> Ordlyd

§ 7. og § 8. Regnskab


 

§ 7. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der er på valg hvert år.

§ 8 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.