--> Ordlyd

§ 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling


§ 6. Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsens planer for den kommende sæson
4. Aflæggelse af regnskab
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt eller pr. mail
senest 3 uger før generalforsamlingen og skal indeholde begrundelse for forslaget og navn på forslagsstiller.
På generalforsamlingen kan kun de forslag komme under behandling, der nævnes i indkaldelsen samt
ændringsforslag, der står i forbindelse med disse.
Der kan ikke fremsættes beslutningsforslag under punktet ”Eventuelt”.