--> Ordlyd

§ 4. Bestyrelsen


 

§ 4a. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen for en toårig periode. Bestyrelsen
består af 6 medlemmer af foreningen og konstituerer sig selv med formand og kasserer.
b. Bestyrelsens arbejde er at tilrettelægge, annoncere og afholde sæsonens arrangementer.
c. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Sekretæren fører protokol over
bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, det begæres af et af bestyrelsens medlemmer, dog
mindst 2 gange om året.
Der er valg til bestyrelsen hvert år, efter tur afgår halvdelen af bestyrelsen. Formand og kasserer kan ikke
afgå samtidig. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes af formand og kasserer. 
Udgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, supplerer bestyrelsen sig med en af de valgte suppleanter for
resten af funktionstiden.
Bestyrelsesposter er ulønnede.